Volg ons op   facebook    instagram

Als u lid bent, of lid wilt worden, van Fotoclub Wolvega REFLEX (hierna te noemen FCW) of de website https://www.fotoclubwolvega.nl bezoekt, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens van leden enz. Bij de verwerking van deze gegevens waarborgt en respecteert de FCW uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in deze verklaring; uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de FCW worden verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens

 • De FCW verwerkt slechts gegevens van de volgende personen en alleen door die personen zelf aangeleverde gegevens:
 • Leden van de FCW.
 • Personen die de FCW om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de FCW een zakelijke relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die de FCW verwerkt indien van toepassing:
 

 • Voor- en achternaam *
 • Adresgegevens *
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *
 • Persoonlijke foto

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap van de FCW.

FCW verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

FCW verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Het aanmelden van het lidmaatschap bij de Fotobond, Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, en voor communicatie met de Fotobond.
 • Het delen van informatie over activiteiten zoals workshops, lezingen, excursies etc.
 • Het toegankelijk maken van het afgeschermde gedeelte van de website.
 • Het verzenden van de nieuwsbrief.
 • Het innen van de contributie.
 • Het beantwoorden van informatieverzoeken.
 • Communicatie met relaties.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De FCW verstrekt gegevens aan de Fotobond. Daarnaast kunnen gegevens gedeeld worden voor zover dat passend is binnen de doelstelling om in clubverband te fotograferen. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële doeleinden.

Bewaren van persoonsgegevens .
De FCW bewaart persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap van de vereniging. De FCW verwijdert persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap.

Hoe en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen.
De gegevens worden in een veilige omgeving digitaal opgeslagen en beheert door het secretariaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de FCW, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of tot intrekking van uw toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan het secretariaat van de FCW.

Beveiliging

De FCW draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van persoonsgegevens welke zijn opgeslagen bij het secretariaat van de FCW en op de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De website van de FCW is beveiligd met een SSl certificaat waardoor de verstuurde informatie alleen toegankelijk is voor de verzender en de ontvanger (de website) en niet zichtbaar is voor ‘derden’. Bovendien weet de bezoeker hierdoor dat de website authentiek is. Deze beveiliging is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van de browser en het feit dat het webadres begint met https.
Het alleen voor leden van de FCW toegankelijke deel van de website is beveiligd met een wachtwoord dat moet voldoen aan een minimale sterkte en waarmee per sessie een beperkt aantal inlog pogingen mogelijk is.
De FCW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De FCW wil er op wijzen dat het mogelijk is een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Slotbepalingen.
Deze privacyverklaring is een afspiegeling van de actuele wet- en regelgeving. Om hiermee in lijn te blijven kan de privacyverklaring in voorkomende gevallen worden aangepast. Ook wanneer de FCW wijzigingen aanbrengt in de verkrijging, verwerking of het gebruik van persoonsgegevens, dient dat te leiden tot wijziging van deze privacyverklaring. Aanpassingen van de privacyverklaring worden zo spoedig mogelijk op de website van de FCW gepubliceerd.

In gevallen waarin deze privacyverklaring niet voorziet, beslist het bestuur van de FCW.